Maand archief

SponsorKliks, gratis sponsoren!

MR

Wat is en doet de MR eigenlijk?
De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan voor inspraak door ouders en personeel op school. We adviseren de directeur over beleidsvoorstellen van de school, over de lijnen die door de directeur worden uitgezet en over de wijze waarop alles wordt uitgevoerd. Naast adviesrecht heeft de MR ook instemmingsrecht ten aanzien van bepaalde beleidszaken op schoolniveau. Daarnaast kunnen we ook zelf met voorstellen komen. Daarnaast is het de taak van de MR er voor te zorgen dat iedereen (ouders en personeel) zijn belangen naar voren kan brengen, kan toelichten en verdedigen.

Afgelopen schooljaar zijn veel onderwerpen aan de orde geweest. Zo is bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, het kwaliteitsbeleid, de opbrengsten van de school, de IEP-eindtoets, de CAO, de formatie, etc., etc.

In de MR zitten twee ouders en twee personeelsleden. De MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. De vergaderdata worden vermeld op de jaar-agenda van deze website. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van minimaal een derde van de leden zich daartegen verzet. Wilt u een keer een vergadering bijwonen dan bent u van harte welkom.

Oudergeleding

Corné Delhez

Doortje Röell-Swart

Personeelsgeleding

Grietje Mink
(grietje.mink@opot.nl)

Corien Bijlsma
(corien.bijlsma@opot.nl)

 

 

 

 

Tenslotte:

De Medezeggenschapsraad is een vertegenwoordiging. U kiest ons om uw belangen te behartigen. Natuurlijk hopen we dat we altijd alles naar tevredenheid afhandelen, maar vindt u dat niet het geval dan horen we dat graag. Ook met nieuwe ideeën of een probleem waar u mee zit kunt u altijd bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,

Cornee Delhez, Doortje Röell-Swart , Corien Bijlsma en Grietje Mink

Contact


‘t Hunnighouwersgat
Zuidmidslandweg 19/a
8891 GH Terschelling Midsland
Tel.: 0562 - 44 85 68
E-mail ons
Naar de contactpagina