Verlof regels

Verlof

Verlof algemeen

In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van de leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar school.

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn bij het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van uw kind school te moeten missen. U wordt nadrukkelijk verzocht uw vakanties en uitstapjes te plannen op dagen dat uw kinderen vrij zijn. Gelieve daarbij rekening te houden met de geplande toetsweken en eindtoets. Tevens verzoeken we u om bezoekjes aan arts en tandarts zoveel mogelijk buiten de schooltijden te laten plaatsvinden.

Alleen als er sprake is van een hieronder genoemde gegronde reden is het toegestaan dat de (school)directeur de leerling extra vrije dagen verleent. Indien er meer verlof dan de wettelijke uren aangevraagd wordt mag de directeur geen verlof verlenen en kunt u het verzoek ter beoordeling voorleggen aan de ambtenaar leerplicht van de gemeente.

De leerplichtambtenaar is:

Mevr. J. van der Veen

E-mailadres: j.vanderveen@harlingen.nl

Tel: 140517  (vragen naar mevr. J. van der Veen)

Vrijstelling geregeld schoolbezoek van rechtswege

Er zijn omstandigheden waarin de ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind naar school te sturen. (LPW art. 11 tot 13), de leerling heeft dan automatisch verlof:

 • als de school of onderwijsinstelling gesloten of het onderwijs geschorst is (bijvoorbeeld bij ontruiming van de school);
 • als het bezoeken van de school of de onderwijsinstelling verboden is (heeft betrekking op individuele leerlingen);
 • als de leerling bij wijze van tuchtmaatregel geschorst is;
 • als de leerling ziek is. Ouders zijn verplicht een ziektemelding te doen bij de school;
 • als er plichten zijn die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Als richtlijn geld dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Ouders dienen uiterlijk 2 dagen tevoren het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) op de hoogte te stellen.

Vrijstelling geregeld schoolbezoek na vooraf verkregen toestemming

Er zijn omstandigheden waarbij vooraf toestemming wordt verleend voor verlof.

Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als de leerling tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders (LPW art. 11 onder f en art. 13a). In dat geval mag het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) de leerling eenmaal per schooljaar maximaal 10 dagen vrij geven. De verlofperiode mag niet in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen. Het komt voor dat een leerling of gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. De ouders dienen een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen waaruit de duur en de aard en de ernst van de ziekte blijkt en deze te overhandigen aan het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) van de school.

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de wil van de leerling en/of de ouders zijn gelegen. Op rond van deze omstandigheden kan aan een leerling verlof worden verleen. Het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) mag maximaal 10 schooldagen per schooljaar verlof geven.

Verlof voor meer dan 10 dagen

De aanvraag voor een verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ van meer dan 10 dagen dient rechtstreeks bij de gemeente/leerplicht te worden ingediend. De leerplichtambtenaar hoort het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) van de school en de ouders over de aanvraag. Vervolgens neemt de leerplichtambtenaar ene beslissing en deelt deze door middel van een beschikking schriftelijk mee aan de aanvrager. De directie van de school krijgt een afschrift. In de beschikking wordt aangegeven dat en hoe bezwaar te maken is tegen de beslissing.

Schema voor verlofaanvragen

Verlofaanvraag in verband met vakantie (specifieke aard van het beroep van één van de ouders)art 11 lid f

Ouders dienen 8 weken van tevoren, schriftelijk een aanvraag in bij het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) van de school. Een verklaring werkgever/zelfstandige dient te worden bijgevoegd.

Het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) neemt de aanvraag in behandeling. Indien nodig hoort het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) de ouders om de aanvraag te verduidelijken.

NB Het tonen van een werkgeversverklaring is op zichzelf NIET voldoende om het vakantieverlof toe te staan! Uit de werkgeversverklaring moet de specifieke aard van het beroep blijken.

Beoordelingscriteria:

–       De specifieke aard van het beroep moet worden aangetoond. Hierbij moet gedacht worden aan sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven en aan het boerenbedrijf. Er moet vanuit worden gegaan dat de ouder het merendeel van zijn inkomen in de schoolvakanties kan verdienen; aan te tonen door bijv. een accountantsverklaring. (Aan de leerplichtambtenaar kan advies gevraagd worden).

Let op: De werkomstandigheden ( uitval, onderbezetting, werkplanning), de inkleuring van de personele bezetting, de bedrijfsomstandigheden en de gezinsomstandigheden vallen NIET onder het begrip ‘specifieke aard van het beroep’.

–       Slecht eenmaal per schooljaar

–       Maximaal 10 schooldagen

–       Niet in de eerste 2 weken van het schooljaar

 

Het bevoegd gezag neemt een schriftelijk besluit. Ouders hebben de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar in te dienen bij de directeur.

 1. De Minister van OCW wil, met verdergaande maatregelen, ongeoorloofd schoolverzuim tegengaan. Zo is in 2011 ten behoeve van het vervolgingsbeleid een ‘Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, geformuleerd. De minister van OCW kan krachtens artikel 27 van de wet een hoofd van de school dat in strijd handelt met de wet per overtreding een boete opleggen van maximaal € 1.000.

Verlofaanvraag in verband met andere gewichtige omstandigheden art. 11 lid g

Ouders dienen 8 weken van tevoren, schriftelijk een aanvraag in bij het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) van de school. NB. Bij een aanvraag van meer dan 10 dagen stuurt het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar.

Het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) neemt de aanvraag in behandeling. Indien nodig hoort het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) de ouders om de aanvraag te verduidelijken.

Beoordelingscriteria:

Uitgangspunt is dat deze externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en /of het kind plaatsvinden.

Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:

–       verhuizing: maximaal 1 dag

–       huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen

–       12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag

–       25-, 40- of 50- jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders; maximaal 1 dag;

–       ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad: maximaal 10 dagen;

–       overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad; maximaal 5 dagen;

–       overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad; maximaal 2 dagen;

–       overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad; maximaal 1 dag;

–       overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e t/m de 4e graad in het buitenland; maximaal 5 schooldagen;

–       naar het oordeel van het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;

–       Vanwege de eilander situatie

–       wegens de eilandsituatie kan maximaal 8 dagdelen per schooljaar verlof verleend worden.

–       een aanvraag vanwege de eilander situatie mag aaneengesloten maximaal 4 dagdelen bedragen.

–       een aanvraag vanwege de eilander situatie kan niet gekoppeld worden aan één van de overige buitengewone omstandigheden.

–       meerdere aanvragen kunnen nooit aaneensluitend in 1 week of aaneensluitend aan 1 weekend/vakantie vallen.

 

 

Het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) neemt een schriftelijk besluit. Aan de leerplichtambtenaar kan advies worden gevraagd.

Ouders hebben de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar in te dienen bij het bevoegd gezag (de locatiedirecteur).

 

Aanduiding familie eerste t/m vierde graad

Eerste graad       –           ouder(s)/verzorger(s)

Tweede graad    –           broer(s), zus(sen) en grootouder(s)

Derde graad       –           oom(s), tante(s) en overgrootouder(s)

Vierde graad      –           ne(ef)(ven)/nicht(en), (kinderen van de broers of zussen van de ouder), oudtante(s) en oudoom(s).

 

 

 

 

 

 

Algemeen

De regels t.a.v. verlof kunt u hieronder of in de schoolgids (uitgebreid) nalezen.

De formulieren voor het aanvragen van verlof vindt u onder het kopje “ouders”.

 

Verlof buiten de schoolvakanties.

De leerplichtwet zegt hierover:

 1. Ouders/verzorgers zijn vrijgesteld van de verplichting te zorgen dat de jongere de school waarop deze staat ingeschreven, geregeld bezoekt, indien de jongere vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.
 2. Een beroep op vrijstelling wegens vakantie van de jongere kan slechts worden gedaan, indien het hoofd der school op verzoek van de ouders/verzorgers verlof heeft verleend dat de jongere voor de duur van het verlof de school niet bezoekt. Een dergelijk verlof kan slechts éénmaal per jaar voor een periode van 10 dagen worden verleend.

In de rechtspraak is hierover meerdere malen uitspraak gedaan:

1      De afdeling bestuursrechtspraak staat een restrictieve uitleg voor. Naar het oordeel van de rechter duidt de formulering in het wetsartikel, ‘vanwege de specifieke aard van het beroep’, op een zeer beperkte categorie van beroepen.

2      Volgens de rechter moet redelijkerwijs te voorzien zijn en/of worden aangetoond dat een gezinsvakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

3      De Minister van OCW wil, met verdergaande maatregelen, ongeoorloofd schoolverzuim tegengaan. Zo is in 2011 ten behoeve van het vervolgingsbeleid een ‘Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, geformuleerd. De minister van OCW kan krachtens artikel 27 van de wet een hoofd van de school dat in strijd handelt met de wet per overtreding een boete opleggen van maximaal € 1.000.

Het beleid op Terschelling ten aanzien van de vakantieregeling:

 1. De besturen en directies van de scholen van Terschelling (primair en voortgezet onderwijs) voeren een gezamenlijk beleid. In overeenstemming met de regelgeving en het landelijk beleid wordt de Leerplichtwet gehandhaafd.
 2. Scholen in Nederland mogen op dit moment, met inachtneming van de verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de diverse onderwijswetten, zelf hun vakantieregeling vaststellen. De data voor de zomer-, de herfst- de kerst- en de meivakantie worden vastgesteld door het ministerie van OCW.
 3. In overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraden is besloten dat Terschelling de noordelijke herfstvakantie hanteert met daarop één uitzondering: er is sprake van een aansluitende extra week herfstvakantie op het moment dat er elders in Nederland géén herfstvakantie is. Hierdoor kunnen eilanders buiten de gebruikelijke schoolvakanties met hun gezin op vakantie.
 4. Regelmatig wordt een enquête gehouden. De besturen proberen bij het vaststellen van de vakanties rekening te houden met de opvattingen van ouders en medewerkers.
 5. De vaststelling van vakanties tot en met 2016 wordt gebaseerd op de enquête van 2013, uitgevoerd onder alle ouders en medewerkers.
 6. De scholen op Terschelling kennen een regeling ‘eilandverlof’. Deze houdt in dat voor een leerling per schooljaar maximaal 8 dagdelen verlof gevraagd kan worden als gevolg van de eiland situatie.

De uitvoering met betrekking tot verlofaanvragen op Terschelling:

 1. Een verzoek om verlof buiten de reguliere schoolvakanties om wordt beoordeeld door de (school)directeur. Deze besluit en betrekt daarbij de bewijsstukken die bij de aanvraag meegekomen zijn. De (school)directeur neemt contact op met de ambtenaar leerplicht en het schoolbestuur voor advies, indien deze wenst over te gaan tot inwilligen van het verzoek.
 2. Iedere aanvraag wordt individueel behandeld.
 3. De aanvraag wordt minimaal 8 weken voor de eerste verlofdag bij de (school)directeur ingediend.
 4. Indien een aanvraag niet aan de wettelijke eisen voldoet, ontvangt de ouder/verzorger die de aanvraag heeft ingediend een schriftelijke afwijzing.
 5. De aanvrager heeft het recht om gehoord te worden. Dit gebeurt door de (school)directeur in aanwezigheid van een notulist. (een teamlid van de school)
 6. Na de hoorzitting heroverweegt de (school)directeur het besluit en deelt het besluit schriftelijk mee aan de aanvrager. In verband met de mogelijke juridische procedure die op een afwijzing kan volgen maken de directeuren hiervoor gebruik van een vooraf opgesteld format. De taal die hierin gebezigd wordt is juridisch taalgebruik, taalgebruik dat normaliter niet in brieven naar ouders gebruikt wordt.
 7. Indien de aanvrager het niet eens is met het besluit kan bezwaar gemaakt worden bij de rechtbank.
 8. Alleen aanvragen die aantoonbaar voldoen aan de voorgeschreven bewijslast worden positief gehonoreerd:
 9. Tenminste één van de ouders heeft een beroep met seizoensgebonden werkzaamheden.
 10. Het gezin kan aantoonbaar in geen enkele week van de schoolvakanties met gezinsvakantie. (Het moet redelijker wijs te voorzien zijn en/of worden aangetoond dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende)
 11. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie

De uitvoering van eilandverlof op Terschelling:

 1. Wegens de eilandsituatie kan maximaal 8 dagdelen per schooljaar gebruikt van eilandverlof gemaakt worden.
 2. De aanvraag eilandverlof wordt minimaal 4 dagen van te voren ingediend bij de (school)directeur.
 3. Een aanvraag eilandverlof mag aaneengesloten maximaal 4 (bovenbouw) of 3 (onderbouw) bedragen.
 4. Er mogen geen aanvragen eilandverlof aan elkaar gekoppeld worden. Meerdere aanvragen vallen nooit aaneensluitend in 1 week of aaneensluitend aan 1 weekend/vakantie.
 5. De dagdelen eilandverlof gekoppeld aan verlof wegens buitengewone omstandigheden mogen er niet toe leiden dat de leerling daardoor meer dan twee dagen aaneengesloten afwezig is.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden:

De (school)directeur kan verlof wegens buitengewone omstandigheden verlenen:

 1. Bij verhuizing.
 2. Bij huwelijk, overlijden en ernstige ziekte van bloed of aanverwanten in de eerste of tweede graad.
 3. Bij een ambts- of huwelijksjubileum (25, 40, 50 of 60 jaar).

Contact


‘t Hunnighouwersgat
Zuidmidslandweg 19/a
8891 GH Terschelling Midsland
Tel.: 0562 - 44 85 68
E-mail ons
Naar de contactpagina

Agenda

juni 2019

ma di wo do vr za zo
1
2
3
 • HVO
 • Ontruimingsoefening
4
 • Zwemmen gr 5/6
 • Reservedag schoolreis gr 5 tm 8
5
 • Gr 1/2 Natuurwijs
 • Reserve dag schoolvoetbal
6
 • Reserve dag schoolreis gr 1/2
 • Gr 3/4 Natuurwijs
 • Plusklas
7
 • Plusklas praktijk
8
9
10
11
 • Studiedag, leerlingen vrij
12
 • MR
13
 • Plusklas
14
 • Oerol
 • Plusklas praktijk
15
 • Oerol
16
 • Oerol
17
 • Oerol
18
 • Oerol
 • Zwemmen gr 3/4
19
 • Oerol
20
 • Oerol
 • Plusklas
21
 • Oerol
 • Plusklas praktijk
22
 • Oerol
23
 • Oerol
24
25
 • Sint Jan
 • Gr 3 tm 6 discozwemmen
26
 • Gr 7/8 Woordvoerders van het strand
 • OR
27
 • Gr 5/6 Eendenkooi
 • Plusklas
28
 • Plusklas praktijk
29
30