Maand archief

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Verlof

Verlof algemeen

In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van de leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar school.

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn bij het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van uw kind school te moeten missen. U wordt nadrukkelijk verzocht uw vakanties en uitstapjes te plannen op dagen dat uw kinderen vrij zijn. Gelieve daarbij rekening te houden met de geplande toetsweken en eindtoets. Tevens verzoeken we u om bezoekjes aan arts en tandarts zoveel mogelijk buiten de schooltijden te laten plaatsvinden.

Alleen als er sprake is van een hieronder genoemde gegronde reden is het toegestaan dat de (school)directeur de leerling extra vrije dagen verleent. Indien er meer verlof dan de wettelijke uren aangevraagd wordt mag de directeur geen verlof verlenen en kunt u het verzoek ter beoordeling voorleggen aan de ambtenaar leerplicht van de gemeente.

De leerplichtambtenaar is:

Mevr. J. van der Veen

E-mailadres: j.vanderveen@harlingen.nl

Tel: 140517  (vragen naar mevr. J. van der Veen)

Verlof buiten de schoolvakantie (art. 11 F)

Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtigen uitsluitend vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties nemen als het voor de ouders/verzorgers vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep onmogelijk is om in de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar kinderen vakantie op te nemen. Dit moet blijken uit een gewaarmerkte verklaring van de werkgever, of als die ouder/verzorger een zelfstandige is, uit een eigen gewaarmerkte verklaring. Een werkgeversverklaring is geen garantie voor het verkrijgen van toestemming.

De vrijstelling wordt niet toegestaan als de opgegeven periode tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar valt, of aaneengesloten aan de zomervakantie of aan een tweeweekse vakantie (herfst en kerstvakantie) of  als deze in een toets- en/of examenperiode valt. De periode van vrijstelling bedraagt maximaal 10 (school)dagen. Er kan slechts 1 keer per schooljaar een beroep gedaan worden op deze vrijstellingsmogelijkheden. Ook al bedraagt het verlof maar 1 dag, meer verzoeken per jaar worden niet gehonoreerd. De scholen zijn verplicht om vakanties, die worden opgenomen en waarvoor geen toestemming is verleend, aan de leerplichtambtenaar te melden. U moet dit formulier samen met een volledig ingevulde Aanvraag extra schoolverlof tijdig inleveren bij de (locatie)directeur van de school.

Als de ouder/verzorger aan kan aantonen dat in de zomer-, herfst-, of kerstvakantie wegens bovengenoemde reden geen vakantie kan worden opgenomen en er kan worden aangetoond dat alleen in de voorjaars- of meivakantie vakantie kan worden opgenomen, dan kan de ouder 5 dagen verlof aanvragen om 10 schooldagen vakantieverlof voor gezinsvakantie te hebben. Als de ouder ook tijdens die vastgestelde vakanties niet weg kan, kan een aanvraag voor maximaal 10 schooldagen worden ingediend.

Het formulier voor de verlofaanvragen én het formulier voor de werkgeversverklaring kunt u downloaden van de website van de school.

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ (art. 11 G)
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de wil van de leerling en/of de ouders zijn gelegen. Op rond van deze omstandigheden kan aan een leerling verlof worden verleen. Het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) mag maximaal 10 schooldagen per schooljaar verlof geven.

Verlof voor meer dan 10 dagen
De aanvraag voor een verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ van meer dan 10 dagen dient rechtstreeks bij de gemeente/leerplicht te worden ingediend. De leerplichtambtenaar hoort het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) van de school en de ouders over de aanvraag. Vervolgens neemt de leerplichtambtenaar ene beslissing en deelt deze door middel van een beschikking schriftelijk mee aan de aanvrager. De directie van de school krijgt een afschrift. In de beschikking wordt aangegeven dat en hoe er bezwaar te maken is tegen de beslissing.

Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof: (art 11 g)
– verhuizing: maximaal 1 dag
– huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen
– 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
– 25-, 40- of 50- jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders; maximaal 1 dag;
– ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad: maximaal 10 dagen;
– overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad; maximaal 5 dagen;
– overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad; maximaal 2 dagen;
– overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad; maximaal 1 dag;
– overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e t/m de 4e graad in het buitenland; maximaal 5 schooldagen;
– naar het oordeel van het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;

Notitie Verlof en Vakantieregeling Terschelling:
Uitgangspunten:
– Toepassen regelgeving t.a.v. vakantie- en verlofregeling;
– Wens van ouders om meer flexibiliteit te kunnen krijgen, waardoor zij zelf kunnen bepalen wanneer zij twee weken met hun kinderen op vakantie gaan;
– In stand houden van kwalitatief goed onderwijs aan de kinderen op Terschelling, waarbij zij het volledige curriculum kunnen doorlopen en voldoende onderwijstijd volgen en krijgen.
– Eén regeling voor alle zes de Terschellinger scholen.
– Door bepalingen in de CAO van het PO en VO kunnen afwijkingen in “vrije dagen” buiten de genoemde regeling blijven voorkomen (bijvoorbeeld bij studiedagen etc)

Vakantieregeling:
Stip aan de horizon blijft de ambitie om schooltijden en (school) vakanties flexibel te maken. (scholen zijn 50 weken in het jaar open; leerlingen kunnen binnen bepaalde richtlijnen – uitgezonderd toets- en examenperioden – vakanties opnemen, passend bij de eigen situatie);

Bij het opstellen van het vakantierooster zijn de door het Ministerie van OC&W vastgestelde en geadviseerde vakantiedata het uitgangspunt. Hierbij wordt de herfstvakantie met een 2e week uitgebreid. De omvang van de meivakantie is iedere keer onderwerp van gesprek. (Eén week wordt vastgesteld door het Ministerie; wel/niet gewenst uit te breiden met een 2e week).

In het LEA-overleg vinden de gesprekken over het vakantierooster plaats. Het concept wordt vervolgens voorgelegd aan de (G)MR van de desbetreffende onderwijsorganisatie.
Studiedagen worden in overleg door de directeuren van de scholen vastgesteld. Het streven is dat de data van studiedagen gelijk zijn. De data van de studiedagen worden door de scholen gecommuniceerd aan haar ouders. Hiervan wordt, bijzondere omstandigheden daargelaten, niet van afgeweken.

Verlofregeling:
Uitgangspunt is de regelgeving omtrent de verlofregeling (leerlingen) in het onderwijs.
Voor de aanvragen van vakantieverlof buiten de schoolvakanties om, maken we de volgende afspraken.
– Schriftelijke aanvragen moeten altijd voorzien zijn van een werkgeversverklaring of in het geval dat het om de werkgever zelf gaat, een verklaring dat zij/hij geen gelegenheid heeft in de reguliere schoolvakanties op vakantie te kunnen gaan.
– Een ouder kan voor een leerling maar één keer in een schooljaar vakantieverlof buiten de reguliere vakanties aanvragen.

Overige verlofaanvragen:
– Deze aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend;
– Artikel 11 lid f en g zijn leidend;
– De directeur van de school heeft beslisbevoegdheid. Bij twijfel kan een mededirecteur en/of leerplichtambtenaar geraadpleegd worden.
Scholen houden een nauwkeurige administratie bij van de verleende verloven. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het aan- en bespreken bij vermoedens van onterecht gebruik van de regeling;

Communicatie naar ouders
De procedure rondom de aanvragen voor vakantieverlof buiten de reguliere vakanties om en/of overige verlof wordt beschreven in de schoolgids van iedere school.
De procedure en de benodigde aanvraagformulieren worden geplaatst op de websites van de scholen.

Terschelling, 13 mei ‘19
Jannie Docter (’t Schylger Jouw en OPOT)
Piet v. Kesteren (CVPOT)

 

 

Contact


‘t Hunnighouwersgat
Zuidmidslandweg 19/a
8891 GH Terschelling Midsland
Tel.: 0562 - 44 85 68
E-mail ons
Naar de contactpagina